Bộ Công an ban hành Thông tư 38 ngày 17/4/2020 quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong Công an nhân dân

Đăng ngày: 16/06/2020 - Lượt xem: 382

Ngày 17/4/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 38/2020/TT-BCA (gọi tắt là Thông tư 38) quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong Công an nhân dân.

          Thông tư gồm có 03 Chương, 18 điều quy định về xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; sao, chụp, thống kê, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, giao, nhận, mang ra khỏi nơi lưu giữ, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước; tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước trong Công an nhân dân; điều chỉnh độ mật, giải mật; phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước; chế độ thông tin, báo cáo, trách nhiệm của Công an các đơnvị, địa phương về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

          Thông tư 38 áp dụng đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, học viên Công an nhân dân; đơn vị Công an cấp đội, đồn, trạm, tiểu đoàn, xã, phường, thị trấn trở lên và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông tư 38 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế Thông tư số 59/2010/TT-BCA-A81 ngày 14/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

          Nhằm làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư 38. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản quy định chi tiết thi hành (Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước) để cán bộ chiến sỹ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm được và thực hiện. Đồng thời tiếp tục quán triệt thực hiện các nội dung liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Cán bộ chiến sỹ phải xác định rõ việc bảo vệ bí mật nhà nước là trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân, từ đó, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

          Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, phòng Công tác Đảng và công tác chính trị phối hợp với phòng Tham mưu đăng tải toàn bộ nội dung Thông tư 38 trên Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh. Cán bộ chiến sỹ và nhân dân có thể xem và tải toàn văn Thông tư trong mục Thư viện pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Công an tỉnh.

Phương Huyền - Công an tỉnh