• Xây dựng Đảng bộ Tham mưu vững mạnh, phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn

    Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phòng Tham mưu đã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên đến các Chi bộ trực thuộc, xây dựng Đảng bộ vững mạnh; thực hiện phương châm “tham mưu chủ động, toàn diện, bám sát cơ sở”, góp phần làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

    06-30-2020