• Đưa Chỉ thị 05 của Bộ chính trị vào thực tiễn công tác, chiến đấu

    Ngay sau khi có Kế hoạch và Hướng dẫn của Đảng ủy Công an tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Công an huyện Kim Động đã tích cực triển khai các nội dung của Chỉ thị đến các đội công tác, quán triệt toàn thể CBCS nghiêm túc thực hiện. Qua đó, đã tạo những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sỹ, từng bước đưa Chỉ thị vào thực tiễn công tác và chiến đấu.

    06-01-2017