Công an tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Đăng ngày: 26/09/2019 - Lượt xem: 119

Giám đốc Công an tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị chức năng và Công an các huyện, thành phố, thị xã tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân luôn được Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, do vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên số lượng công dân được tuyển chọn vẫn còn hạn chế, có thời điểm vẫn chưa đảm bảo đủ số lượng theo chỉ tiêu được giao. Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh đã xây dựng Công văn số 2419/CAT(PX01) ngày 10/9/2019, yêu cầu phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an các huyện, thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của Nhà nước; quyền lợi và trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tuyên truyền sâu rộng để người dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi nhập ngũ nâng cao nhận thức, tự nguyện đăng ký, vận động người thân đủ tiêu chuẩn đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương và các cơ quan báo chí, truyền thanh ở cơ sở xây dựng các chuyên mục, bài tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, chú trọng tuyên truyền các quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản liên quan về việc thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, trong đó tập trung nhấn mạnh một số vấn đề cơ bản về quyền, nghĩa vụ của công dân; việc thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là nguồn để tuyển chọn phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân; công dân trong khi thực hiện tại ngũ và sau khi xuất ngũ, được đăng ký dự thi và xét tuyển vào các trường Công an nhân dân; theo quy định mới, từ năm 2020, thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 2 năm...

Lễ khai giảng lớp huấn luyện chiến sỹ nghĩa vụ trong

Công an nhân dân năm 2019 do Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức

Cùng với đó, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã chấn chỉnh công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của địa phương, đơn vị mình. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện điều chỉnh chỉ tiêu tuyển chọn tại các xã, phường, thị trấn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Kết quả tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân sẽ là một trong những tiêu chí xem xét, đánh giá, phân loại thi đua hàng năm đối với Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng Công an cấp xã và tập thể đơn vị.

 

Phương Huyền – Công an tỉnh