Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên: Ghi dấu qua một nhiệm kỳ

Đăng ngày: 03/06/2020 - Lượt xem: 216

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhìn lại nhiệm kỳ đã qua, có thể thấy Đảng bộ Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên tích cực học tập, rèn luyện; khắc phục mọi khó khăn; ra sức phấn đấu, xây dựng Đảng, xây lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

          Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 26 chi bộ, đảng bộ cơ sở, trong đó có 9 đảng bộ và 17 chi bộ cơ sở với 1.080 đảng viên. Trong những năm qua Đảng bộ Công an tỉnh luôn giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác Công an, công tác xây dựng Đảng, phát huy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.

          Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, hàng năm, Đảng ủy Công an tỉnh đều ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng; đề ra phương châm, chủ đề công tác và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, của ngành để đảng viên, cán bộ chiến sỹ và các tổ chức cơ sở đảng kịp thời nắm bắt các chủ trương, nội dung về công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể, sát hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đề cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và người đứng đầu.

          Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh và cấp ủy các Chi, Đảng bộ cơ sở luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thông qua việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và điều chỉnh, bổ sung cán bộ đáp ứng yêu cầu theo từng giai đoạn. Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sỹ, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm trong phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Thường xuyên nắm bắt và giải quyết tình hình tư tưởng cán bộ chiến sỹ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và động viên để cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; việc đánh giá năng lực, phẩm chất, trình độ, tiêu chuẩn, tín nhiệm của cán bộ khi bố trí, đề bạt, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ, chỉ định bổ sung cấp ủy. 5 năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức 23 buổi tọa đàm, nghe báo cáo thời sự và nói chuyện chuyên đề về học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 8 buổi bồi dưỡng về văn hóa giao tiếp, ứng xử trong tiếp xúc giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức, người dân. 36/36 đơn vị, địa phương đã xây dựng Quy định về nhận xét, đánh giá phân loại thi đua của đơn vị mình.

Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch "Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ" và nói chuyện chuyên đề về "Văn hóa giao tiếp, ứng xử theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND"

          Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 06/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Kế hoạch 1415/KH-CAT về “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ” và phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong Đảng bộ và lực lượng Công an toàn tỉnh. Duy trì và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Đảng ủy Công an tỉnh. Chỉ đạo duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ. Mở các lớp bồi dưỡng công tác Đảng, các lớp nhận thức về Đảng, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm nâng cao nhận thức về đảng đối với cấp ủy các cấp và cán bộ đảng viên. Hàng năm, tổ chức kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức, rà soát đổi thẻ đảng viên và đề nghị trao huy hiệu đảng đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tăng cường và nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng. Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp. Qua đó chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ khi mới phát sinh trong từng cơ sở; đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp sai phạm với tinh thần kiên quyết, khách quan, góp phần làm trong sạch nội bộ. 5 năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức kết nạp 212 đảng viên, công nhận đảng viên chính thức cho 270 đồng chí; trao huy hiệu 20 năm tuổi đảng cho 24 đồng chí và huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho 1 đồng chí. Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra 365 đảng viên, giám sát 294 đảng viên và 76 tổ chức cơ sở đảng theo chương trình kiểm tra, giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng.

          Cùng với đó, Đảng ủy Công an tỉnh luôn coi trọng công tác tổ chức, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; đặc biệt thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị và các văn bản của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Tổ chức cán bộ và Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất để kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tỉnh và lựa chọn, bố trí cán bộ chiến sỹ phù hợp với năng lực, sở trường cũng như chuyên môn được đào tạo. Hiện nay tổ chức bộ máy của Công an tỉnh đã giảm 4 đơn vị cấp phòng, từ 30 đơn vị xuống còn 26 đơn vị; giảm từ 118 đội công tác xuống còn 97 đội.  Hoàn thành việc bố trí 147/147 Công an xã, thị trấn là Công an chính quy, đảm bảo đúng lộ trình và là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong việc hoàn thành bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã.

Công an tỉnh tổ chức lễ công bố Quyết định về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

          Nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn, hàng năm, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phát động các phong trào thi đua theo đợt và đột xuất, đề ra các những tiêu chí thi đua cụ thể để các đơn vị tổ chức thực hiện. Đặc biệt, đã xây dựng, phát động triển khai thực hiện Kế hoạch “Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ" trong toàn thể cán bộ chiến sỹ, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh, toàn diện. Chỉ đạo Đội Điều lệnh Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân, quản lý giấy tờ ngành, việc thực hiện quy chế, quy trình công tác của cán bộ chiến sỹ; phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm và xác định trách nhiệm liên đới của lãnh đạo chỉ huy trong quản lý cán bộ chiến sỹ. Đẩy mạnh tuyên truyền về thành tích, chiến công và những kết quả nổi bật của lực lượng Công an toàn tỉnh trong công tác xây dựng lực lượng và đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Đồng thời, đổi mới công tác thi đua khen thưởng và việc xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, qua đó, tạo động lực khuyến khích, động viên cán bộ chiến sỹ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh có 3.700 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; đã xây dựng và duy trì 65 mô hình, cách làm hiệu quả, tiêu biểu như: Công an Kim Động với mô hình “Tư vấn, giải đáp, hẹn lịch giải quyết thủ tục hành chính qua điện thoại”; Công an Tiên Lữ triển khai 02 mô hình “Tổ tuyên truyền giáo dục pháp luật và Tổ tư vấn giải đáp thủ tục hành chính”; phòng Tham mưu đẩy mạnh việc áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin với phần mềm “Gửi, nhận văn bản”; “Quản lý vụ việc về an ninh, trật tự”, “Quản lý tài sản Nhà nước trong Công an tỉnh”; Công an thành phố Hưng Yên với mô hình "Trao tặng móc khóa "Vì bình yên cuộc sống" có in số điện thoại đường dây nóng của Công an thành phố Hưng Yên cho người dân"...

Mô hình trao tặng móc khóa "Vì bình yên cuộc sống" của

Công an thành phố Hưng Yên

          Trong lãnh đạo và phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, hàng năm, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết để lãnh đạo Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. 5 năm qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức 608 hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, ngành và ngày thành lập đoàn. Xây dựng, thực hiện có hiệu quả 267 công trình thanh niên; khám, cấp thuốc miễn phí cho 2.656 người, tặng 233 suất quà cho những đối tượng chính sách, người già, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số với tổng giá trị 975.500.000đ; tặng 65 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 975.500.000đ; vận động 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hiến tặng 577 đơn vị máu... Hội phụ nữ Công an tỉnh đã tổ chức 12 hội nghị tập huấn, 15 buổi tọa đàm, 20 hoạt động về nguồn, 13 hoạt động trao đổi kinh nghiệm và 6 buổi nói chuyện chuyên đề cho các hội viên phụ nữ trong lực lượng Công an toàn tỉnh. Tặng quà cho 95 mẹ Việt nam anh hùng, gia đình chính sách, bảo trợ 112 lượt cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh; tặng quà cho hơn 720 học sinh khuyết tật, hơn 500 học sinh nghèo, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 đối tượng chính sách, người già, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 785 triệu đồng; qua đó đã để lại những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp về người chiến sỹ Công an Hưng Yên trong lòng nhân dân.

Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ Công an tỉnh tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật và các hoạt động thiện nguyện tại các địa phương

          Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng ủy Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng. Trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, các đơn vị thuộc khối An ninh đã đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội; phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị; tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, không để hình thành các "điểm nóng" về an ninh trật tự. Đặc biệt, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ đình công, lãn công tại các doanh nghiệp, đảm bảo tốt an ninh trật tự tại các điểm khiếu kiện đông người, triệt phá nhiều vụ án về an ninh quốc gia như các vụ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; bắt giữ nhóm đối tượng “rút ruột” xăng dầu tại huyện Văn Lâm... Nổi bật là thành tích của phòng An ninh đối nội và phòng An ninh điều tra đã kịp thời phát hiện và bắt giữ đối tượng làm việc cho tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, thu giữ nhiều tài liệu phản động và các vật chứng liên quan.

Lực lượng An ninh kinh tế tăng cường nắm tình hình tại các doanh nghiệp

          Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, các đơn vị thuộc khối Cảnh sát đã làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai có hiệu quả các mặt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; liên tiếp mở các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; từng bước nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án. 5 năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã xác lập, triệt phá 460 chuyên án (Tăng 52 chuyên án so với cùng kỳ); khởi tố điều tra 3.363 vụ với 5.692 bị can; Xử lý hành chính 1.767 vụ với 4.528 đối tượng... Trong đó, đã khởi tố, điều tra 1.920 vụ, 2.553 bị can về trật tự xã hội (Tăng 741 vụ, 1.039 bị can so với cùng kỳ), khám phá 1.596 vụ (Đạt 83,1%), tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 97,8%.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kịp thời triệt phá Chuyên án đánh bạc dưới

hình thức Công nghệ cao với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng

          Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; làm tốt công tác đăng ký, quản lý cư trú và cấp Căn cước công dân; công tác quản lý phạm nhân, bảo vệ an toàn các phiên tòa, các mục tiêu trọng điểm, các chuyến hàng đặc biệt, các sự kiện quan trọng của tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật hình sự, quản lý, tra cứu hồ sơ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính trên các lĩnh vực công tác...

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường các biện pháp

 đảm bảo trật tự an toàn giao thông

          Có thể thấy, những thành tích mà lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua đã tạo nên những dấu ấn rực rỡ cho một nhiệm kỳ thành công; là minh chứng khẳng định cho sự lãnh đạo tập trung, toàn diện, tài tình của Đảng ủy Công an tỉnh với những chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng tạo. Nhiều năm liền, Đảng bộ Công an tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên công nhận danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm có trên 80% các tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác chuyên môn. Qua đó, xây dựng tập thể Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; góp sức cùng xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu mạnh.

Phương Huyền - Công an tỉnh