Hoạt động của Công an tỉnh
Đăng ngày: 23/06/2020 - Lượt xem: 2622
Đảng bộ Công an tỉnh triển khai hiệu quả công tác Kiểm tra giám sát

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định về kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới, cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực.

      Chỉ đạo cấp ủy, UBKT cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tăng cường công tác kiểm tra giám sát theo đúng quy định, điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTWW, ngày 21/11/2016 của UBKT Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 30-QĐ/TW; Quy định số 86-QĐ/TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị quy định giám sát trong Đảng; chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ cấp ủy giao. Chủ động, phát hiện, ngăn chặn vi phạm từ khi mới phát sinh trong từng cơ sở. Bên cạnh đó, công tác giám sát đã kịp thời nhắc nhở, đôn đốc các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành tốt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kết luận, quyết định của cấp ủy và UBKT, góp phần đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức kiểm tra chuyên đề tại Đảng bộ Cảnh sát kinh tế

      Việc thực hiện quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Công an tỉnh và UBKT cấp ủy các cấp luôn bảo đảm đúng nguyên tắc, chế độ làm việc theo chức năng, nhiệm vụ. Quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an tỉnh luôn được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, đúng trình tự, thủ tục kết hợp tốt việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách với việc thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ. Trong nhiệm kỳ qua, các chi bộ, đảng bộ trong Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra 368 lượt đảng viên và 181 lượt tổ chức cơ sở đảng, giám sát 427 lượt đảng viên và 144 lượt tổ chức cơ sở đảng.

                                                                                                             Phương Nhung

Tin liên quan