Đảng ủy Công an tỉnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới

Đăng ngày: 28/11/2019 - Lượt xem: 121

Sáng ngày 25/11/2019, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019. Tham gia lớp bồi dưỡng có 40 đảng viên thuộc 18 Chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Công an tỉnh. Dự lễ khai giảng có đồng chí Đại tá Phạm Văn Đôn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Phạm Văn Đôn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

- Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Trong thời gian 6 ngày, các học viên sẽ được các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế của Đảng...Kết thúc chương trình học, các học viên được viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.

Toàn cảnh lễ khai giảng

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức chính trị, phấn đấu rèn luyện phẩm chất cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hải Yến