Vai trò của Đảng ủy Công an huyện Kim Động trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

Đăng ngày: 26/11/2018 - Lượt xem: 270

Công tác phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước, do các cơ quan bảo vệ pháp luật và lực lượng chuyên trách làm nòng cốt.

Công an huyện Kim Động với chức năng, nhiệm vụ được giao là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP), quản lý nhà nước về ANTT trên địa bàn huyện Kim Động. Vì vậy, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là một nội dung quan trọng luôn được Đảng ủy Công an huyện quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện.

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về nhiệm vụ công tác đấu tranh PCTP, đảm bảo ANTT; nhận thức được tầm quan trọng của công tác đấu tranh PCTP, Đảng bộ Công an huyện Kim Động đã kịp thời, thường xuyên quán triệt đầy đủ vai trò, vị trí và tầm quan trọng, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về công tác đấu tranh PCTP đến toàn thể cán bộ, đảng viên, điều tra viên, cán bộ điều tra, trinh sát viên trong Đảng bộ, đơn vị như: Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/06/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống mại dâm; phòng, chống mua bán người... Chủ động, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện có hiệu quả các chủ trương, kế hoạch PCTP hàng năm; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đấu tranh PCTP đảm bảo không có oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và biện pháp phòng ngừa đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, cơ quan trong tổ chức thực hiện công tác PCTP tại các địa phương và cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Kết quả trong những năm qua cho thấy: Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; hoạt động điều tra giải quyết vụ án hình sự tiếp tục có những chuyển biến rõ nét; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm hàng năm đều đạt trên 80%, không để xảy ra án oan, sai, bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra bức cung, nhục hình. Không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ANTT, băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra, trinh sát viên được nâng nên một bước về chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp; công tác tham mưu và tổ chức thi hành pháp luật, quản lý nhà nước về ANTT bằng pháp luật được tăng cường; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Từ kết quả đó, Đảng ủy Công an huyện Kim Động xác định: Thứ nhất, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy đã triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, bám sát các quy định của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm. Thứ hai, quá trình thực hiện, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đội công tác, các đoàn thể thực hiện đòng bộ một số giải pháp, biện pháp nghiệp vụ, điều tra; làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ trong công tác đấu tranh PCTP. Trong đó, trọng tâm thực hiện một số giải pháp sau:

Một là: Nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Công an huyện; trách nhiệm nêu gương, cá nhân của Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; vai trò, trách nhiệm tham mưu, trực tiếp tổ chức và đấu tranh PCTP của Bí thư chi bộ, Đội trưởng các đội nghiệp vụ; tiếp tục tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, điều tra viên, cán bộ điều tra, trinh sát viên về vị trí, vai trò của công tác Công an trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, trong điều tra giải quyết vụ án hính sự, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của điều tra viên, cán bộ điều tra, trinh sát viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hai là: Đối với các vụ việc, vụ án hình sự, các quyết định, lệnh… cần đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nắm bắt, xử lý các thông tin về vụ án kịp thời, chính xác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra hành chính, kiểm tra điều lệnh nhằm phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những thiếu sót của của điều tra viên, cán bộ điều tra, trinh sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Đối với các vụ án lớn, vụ việc phức tạp, có liên quan đến yếu chính trị đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện để thống nhất quan điểm, biện pháp giải quyết theo đúng Quy chế làm việc của Đảng ủy và kịp thời báo cáo Thường trực Huyện ủy để có ý kiến chỉ đạo.

Ba là: Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự giúp đỡ của chính quyền địa phươngkịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi có phát sinh những vấn đề liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật để kịp thời, chủ động phòng ngừa. Chủ động phối hợp với Ban pháp chế HĐND và các ngành Nội chính, đặc biệt với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra giải quyết vụ án hình sự. Từ đó bố trí sắp xếp điều tra viên, cán bộ điều tra, trinh sát viên và cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh PCTP.

Bốn là: Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc, vũ khí, công cụ hỗ trợ …đảm bảo công tác trực ban hình sự 24/24h, trực tiếp tiếp nhận và tiến hành kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm và kịp thời tiến hành điều tra giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự đạt hiệu quả, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; thể tính chủ động, kịp thời trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ổn định tình hình ANTT

Với những biện pháp, giải pháp được bàn bạc thống nhất trong cấp ủy và triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, đúng định hướng đạt kết quả tốt, đã đáp ứng yêu công tác PCTP, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. Những năm qua kết quả thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an huyện Kim Động đã góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tội phạm và các vi phạm pháp luật, qua đó góp một phần vào ổn định đời sống xã hội ở địa phương.

Công an huyện Kim Động tăng cường công tác phòng ngừa

và đấu tranh trấn áp tội phạm trong dịp tết

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an huyện Kim Động trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, có thể rút ra một số kinh nghiệm: Một là, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ, mà trực tiếp là BTV Đảng ủy, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra là yếu tố tiên quyết đối với chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh PCTP trên địa bàn. Hai là, quan tâm đến công tác phối hợp với các cơ quan, các ngành Nội chính, đặc biệt với Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các nội dung liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra giải quyết vụ án hình sự. Ba là, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng, nhằm xây dựng đội ngũ điều tra viên, cán bộ điều tra, trinh sát viên đáp ứng yêu cầu “nắm vững pháp luật, giỏi võ thuật, tinh thông nghiệp vụ”, có hiểu biết sâu rộng kiến thức xã hội và kỹ năng tin học, ngoại ngữ. Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và đảng viên; tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề, lĩnh vực liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vụ án lớn để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đúc rút bài học kinh nghiệm.

Có thể khẳng định, Đảng ủy Công an huyện Kim Động thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân góp phần thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện Kim Động nói riêng, tỉnh Hưng Yên nói chung phát triển ổn định, bền vững.

Đại úy Nguyễn Hồng Quân - Phó Trưởng CA huyện Kim Động

 • Em vợ giết anh rể do mâu thuẫn cá nhân
  Em vợ giết anh rể do mâu thuẫn cá nhân

  Vào khoảng 13h 30' ngày 12/2/2019 tại Đội 11, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, Thành phố Hưng Yên đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, do mâu thuẫn với anh rể, Trần Đình Thân, sinh năm 1980 đã dùng dao đâm thấu ngực trái anh Trần Viết Đương, sinh năm 1970, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

  13/02/2019
 • Đảm bảo an toàn dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
  Đảm bảo an toàn dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

  Dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài 9 ngày từ ngày 2/2 đến ngày 10/2/2019 (tức từ ngày 28, tháng Chạp, năm Mậu Tuất đến ngày mồng 6, tháng Giêng, năm Kỷ Hợi) tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản ổn định.

  13/02/2019
 • Lực lượng Cảnh sát Cơ động tăng cường tuần tra, bảo vệ an toàn cho người dân vui Tết, đón xuân
  Lực lượng Cảnh sát Cơ động tăng cường tuần tra, bảo vệ an toàn cho người dân vui Tết, đón xuân

  Thời điểm giáp Tết nguyên đán, tình hình an ninh trật tự thường có nhiều diễn biến phức tạp, các loại tội phạm gia tăng hoạt động, nhất là tội phạm cướp giật tài sản, tội phạm ma túy, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép pháo nổ và các hành vi tổ chức đua xe trái phép... Trước tình hình trên, phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát góp phần đảm bảo ANTT cho người dân yên tâm vui Tết, đón xuân

  03/02/2019
 • Công an Hưng Yên đấu tranh hiệu quả vào tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ trong dịp trước tết
  Công an Hưng Yên đấu tranh hiệu quả vào tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ trong dịp trước tết

  Vào dịp giáp tết, tình hình tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép các loại pháo nổ thường có diễn biến phức. Trước tình hình trên Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố triển khai các biện pháp công tác, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngặn chặn hiệu quả vào các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ.

  02/02/2019
 • Công an huyện Tiên Lữ, Phù Cừ đấu tranh hiệu quả vào các hành vi vận chuyển tàng trữ trái phép các loại pháo nổ vào dịp giáp tết.
  Công an huyện Tiên Lữ, Phù Cừ đấu tranh hiệu quả vào các hành vi vận chuyển tàng trữ trái phép các loại pháo nổ vào dịp giáp tết.

  Vào khoảng 23h 30’ ngày 31/1/2019, qua công tác tuần tra tại đường 376, địa phận xã Ngô Quyền, huyện Tiên Lữ, Công an huyện Tiên Lữ đã kịp thời phát hiện bắt giữ Nguyễn Văn Hào, sinh năm 2000, trú tại xã Minh Tân, huyện Phù Cừ đang có hành vi vận chuyển trái phép 4 hộp pháo do Trung Quốc sản xuất (trong đó có 2 hộp pháo giàn loại 36 quả và 2 hộp pháo bánh) có tổng trọng lượng là 6,2kg.

  02/02/2019
 • Ghi nhận qua một tháng tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi
  Ghi nhận qua một tháng tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

  Vào thời điểm gần đến Tết nguyên đán, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội thường có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước trong dịp Tết nguyên đán.

  28/01/2019
 • Bắt giữ nhân viên công chứng mua bán trái phép 39kg pháo
  Bắt giữ nhân viên công chứng mua bán trái phép 39kg pháo

  Vào khoảng 20h, ngày 23/01/2019 tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt quả tang Đỗ Đình Sơn, sinh năm 1992; trú tại đội 9, thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang sử dụng xe mô tô nhãn hiệu AIR BLADE, biển kiểm soát 89E 1-050.28 đang có hành vi vận chuyển 2 bao tải dứa, bên trong có 20 hộp pháo, loại pháo giàn 36 quả do Trung Quốc sản xuất.

  28/01/2019